Zakres czynności notarialnych jest bardzo szeroki, obejmuje on między innymi sprawy z obszaru obrotu nieruchomościami, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa spółek.

Na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku, Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (np. umowy: sprzedaży, przedwstępne, warunkowe, ustanowienia odrębnej własności, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, deweloperskie w tym przedwstępne deweloperskie oraz przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej, a także pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o ustanowieniu hipotek i służebności, umowy działu spadku, umowy majątkowe małżeńskie);
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
 • doręcza oświadczenia;
  spisuje protokoły (np. z okazania strony internetowej, z otwarcia SMS);
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności sporządzane w kancelarii:

Na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku, Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (np. umowy: sprzedaży, przedwstępne, warunkowe, ustanowienia odrębnej własności, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, deweloperskie w tym przedwstępne deweloperskie oraz przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej, a także pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o ustanowieniu hipotek i służebności, umowy działu spadku, umowy majątkowe małżeńskie);
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły (np. z okazania strony internetowej, z otwarcia SMS);
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów