Wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii udzielamy bezpłatnie.

Każda z czynności dokonywanych przez notariusza ma indywidualny charakter. W związku z powyższym przed dokonaniem czynności niezbędny jest kontakt z pracownikami kancelarii w celu przygotowania dokumentów potrzebnych do dokonania wybranej czynności notarialnej.
Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście,
 • przesłać skany dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Na termin umowy należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach.

Do wszystkich umów, w tym umów przenoszących własność niezbędne są, poza danymi osobowymi, również następujące dokumenty:

DZIAŁKA BUDOWLANA – ROLA, NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA:

 • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny),
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian gruntowych.

LOKAL ODRĘBNY:

 • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny),
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i lokali.

LOKAL SPÓŁDZIELCZY:

 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta,
 • stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu

W PRZYPADKU OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI HIPOTEKĄ:

 • umowa kredytu,
 • oświadczenie banku,
 • zaświadczenie kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki bądź hipotek.

JEŻELI NIERUCHOMOŚĆ NABYTA ZOSTAŁA W DRODZE SPADKU TO:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku po zmarłym nie wystąpił bądź został uiszczony.

AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (nowa instytucja zastępująca sądowe stwierdzenie nabycia spadku)

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
 • akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,
 • testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
 • numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego).

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE (np. intercyza)

 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

Gdyby dla załatwienia sprawy istniały inne jeszcze, szczególne uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania.

Pliki do pobrania