Notariusz pobiera następujące opłaty z tytułu dokonania określonych czynności notarialnych:

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

Na wysokość wynagrodzenia Notariusza, wpływają między innymi wartość przedmiotu, rodzaj czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, przewidywany nakład pracy, przewidywany czas przeznaczony na dokonanie czynności. Taksa notarialna, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki 23%.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia Notariusza reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. z dnia 11 sierpnia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.).

OPŁATY SĄDOWE

Opłaty sądowe pobierane są przez Notariusza w związku ze złożeniem w danym akcie notarialnym, wniosku wieczystoksięgowego (wniosek o wpis własności, wpis służebności, wpis hipoteki itp.), które są przekazywane na rachunek bankowy właściwego sądu.

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.)

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Obowiązkiem notariusza, jako płatnika tego podatku, jest obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie. Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie czynności od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku, co oznacza w praktyce, że podatek jest wpłacany na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności.

Wysokość podatku oraz opodatkowane czynności wymienia ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (tekst jednolity z dnia 4 maja 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.)

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn (PSD) od dokonywanej w formie aktu notarialnego:

  1. darowizny;
  2. umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;
  3. umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;
  4. umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Obowiązkiem notariusza, jako płatnika tego podatku, jest obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie. Notariusz ma obowiązek pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, co oznacza w praktyce, że podatek jest wpłacany na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności.

Wysokość podatku oraz opodatkowane czynności określa ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm.)

WYPISY

Wypisy to dokumenty będące dosłownym powtórzeniem oryginału i mające moc prawną oryginału. Oryginał aktu notarialnego, czyli dokument podpisany przez Strony i Notariusza, przechowywany jest w siedzibie Kancelarii Notarialnej. Sporządzenie wypisów jest odrębną czynnością notarialną, za którą również pobierane jest wynagrodzenie. Koszt jednej strony wypisu to 6 zł, która to kwota zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Wypisy wydawane są Stronom oraz wysyłane są przez Notariusza do organów takich jak Urząd Skarbowy, Urząd Gminy, Starostwo, Sąd Wieczystoksięgowy

ZWOLNIENIE Z TAKSY NOTARIALNEJ

Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku, jeżeli Strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez Stronę czynności notarialnej, a za Stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w Kancelarii można płacić kartami płatniczymi.